Poučenie o právach dotknutej osoby


Poučenie o právach dotknutej osoby je vypracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov/Obchodné meno:

NOVIDEA, s.r.o.
Ambulancia klinickej psychológie
v odbore: klinická psychológia
certifikovaná pracovná činnosť dopravná psychológia
pracovná a organizačná psychológia

Sídlo:

Scherfelova 1376/4, 058 01 Poprad

Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

č. 06207/2008/OZ-HAL/I., vydané PSK

IČO:

44 490 208


POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Účel spracúvania osobných údajov:

 1. Sprostredkovanie zamestnania,
 2. poskytovanie informácií uchádzačom o prácu o vhodných pracovných miestach,  
 3. odborné psychologické služby spojené s profesionálnym poradenstvom,
 4. psychodiagnostická činnosť, zameraná na poznanie osobnostných predpokladov, záujmov, štruktúry intelektu, motivácie a schopností človeka,
 5. ekonomické transakcie - súvisiace s poskytnutím našich služieb.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame :

Základné identifikačné údaje
Meno, priezvisko, bydlisko; v prípade inštitúcie alebo podnikateľa, IČO a zákonný zástupca.

Kontaktné údaje
Adresa bydliska, prechodný pobyt, telefónne číslo, skype kontakt, e-mail adresa.  

Sociodemografické údaje
Vek, pohlavie,  
vzdelanie (súčasné, stredné, vysokoškolské, odborné kurzy a školenia),
zamestnanie (pracovno-právny vzťah, t.j. súčasné a predchádzajúce zamestnanie/-a v rozsahu: adresa zamestnávateľa, pracovné zaradenie, náplň práce);
podnikateľské oprávnenie.

Ostatné znalosti a zručnosti
Jazykové, počítačové, strojopis, vodičské a iné oprávnenia,

Úradné doklady
Overené fotokópie, neoverené fotokópie, originály

Údaje týkajúce sa zdravia
Údaje o zdravotných obmedzeniach pri výkone práce, získané na základe Vášho súhlasu pri  registrácii do databázy a údaje, získané pri poskytovaní našich odborných služieb v rámci psychodiagnostickej činnosti, v ktorej používame širokú škálu špecializovaných testov na odhalenie a pomenovanie osobnostných predpokladov, záujmov, štruktúry intelektu, motivácie a schopností človeka.

Informácie o využívaní našich služieb
Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré ste u nás využili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné  služby.

Transakčné údaje
Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.

Poskytovanie osobných údajov iným príjemcom :

Osobné údaje dotknutej osoby poskytujeme na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov potenciálnym zamestnávateľom.

Doba uchovávanie osobných údajov :

 1. Uchádzač o zamestannie :
  3 roky od jeho udelenia alebo do doby, než súhlas odvoláte. Uvedenú dobu je možné predĺžiť novým zaevidovaním sa v našej evidencii uchádzačov o zamestnanie a súčasným  udelením nového súhlasu.  
 2. Firemný klient
  10 rokov – doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

 • Podľa článku 15 – 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov :  
 • Právo na prístup k svojim osobným údajom.
 • Právo na opravu svojich osobných údajov.
 • Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)- okrem sekcie klinickej
 • Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.
 • Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 • Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie.
   

 

 

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje